„Nowenna Błogosławieństw” z Czcigodnym Sługą Bożym Serafinem Kaszubą w intencji uproszenia łaski od Boga

Nowenna ta nosi tytuł Nowenny Błogosławieństw, ponieważ odmawiający ją, prosząc o konkretna łaskę, jednocześnie modli się o realizację ewangelicznych błogosławieństw w swoim życiu. Modlitwie towarzyszy Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba poprzez rozważania zaczerpnięte z jego kazań.

nowennę opracował br. Krzysztof Niewiadomski

Dzień pierwszy nowenny

Jezus otworzył swoje usta i nauczał ich

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Przed wojną na półkach księgarskich ukazała się książka o powabnym tytule: ,,Nauka szczęścia”. Zaledwie wyszła, już ją przetłumaczono na wszystkie języki europejskie, a autor otrzymał wiele listów z podziękowaniem za jej napisanie. Podobną książkę, ale o tyle mądrzejszą, o ile mądrość Boża przewyższa ludzką, napisano przed wiekami. Jest nią Ewangelia – Boska nauka Jezusa o szczęściu. Głosił ją Boski Mistrz przez cały czas ziemskiego życia, od kamiennej kolebki, ażdo zgonu, nauczał jej swym przykładem, przez trzy lata wpajał w serca swych uczniów, ażeby łatwej mogli ją zapamiętać, streścił w Kazaniu na Górze i w Ośmiu Błogosławieństwach.

Modlitwa

Dobry Boże, który pragniesz mojego szczęścia, nie tylko doczesnego, ale także wiecznego, dodaj mi odwagi, abym zawsze żył Twoimi błogosławieństwami. Za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Serafina, który był człowiekiem błogosławieństw, udziel mi łaski, której potrzebuję…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień drugi nowenny

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

W Boskiej nauce ubóstwo nie tylko nie jest przeszkodą do szczęścia, ale jest jego źródłem i warunkiem. Cała rzecz w tym, żeby być ubogim duchem, tj. nosić ubóstwo bez szemrania na wolę Bożą, bez buntu i zawiści spoglądać na tych, którym się wiedzie lepiej niż nam, lecz w pokorze ducha powtarzać słowa św. Augustyna: ,,Nic nie przyniosłem o Panie na ten świat i nic z niego zabrać nie mogę; mając ubranie i pożywienie jestem zadowolony”, a choćby i tego zabrakło. Takiemu ubóstwu błogosławi Pan Jezus – takie ukochał od pierwszej chwili życia swego i uczynił swą towarzyszką ażdo krzyżowej śmierci. ,,Chrystus stał się ubogim będąc bogatym, abyśmy ubóstwem Jego my bogatymi byli”, mówił św. Paweł. Na pierwszym miejscy stawiał zawsze tych, którymi świat gardzi, ubogich, nędzarzy, wydziedziczonych męczenników losu.

Modlitwa

Boże wszechmogący, udziel mi łaski ubóstwa duchowego, abym nie przywiązywał serca do dóbr materialnych, ale abym pozostał wolny jako Twoje dziecko, które ma prawo oczekiwać zawsze pomocy swojego Ojca. Za przyczyną Serafina Kaszuby, Twojego Sługi ubogiego w rzeczy materialne, udziel mi łaski, której potrzebuję…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień trzeci nowenny

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Płakał Pan Jezus w żłóbku, płakał nad miastem Jeruzalem, nad śmiercią Łazarza, krwawymi łzami płakał w przededniu męki swojej i na krzyżu. I dziś jakże często płacze, choć niewidzialnie za złotą bramką tabernakulum; płacze na niewdzięcznością ludzką, że tyle  dusz Jego Najświętszą Krwią odkupionych idzie na wieczną zgubę. Może i myśmy ścisnęli kiedy boleścią Najświętsze Serce Boże – niech już odtąd raczej z naszych oczu płyną łzy szczerej pokuty, żalu, łzy Magdaleny i dobrego łotra, a łzom tym Jezus pobłogosławi jak tamtym błogosławił. A jeśli inne łzy los wyciśnie nam – łzy boleści nad grobem drogich osób lub z krzywdy doznanej – to i te nieśmy przed tron eucharystyczny, a Jezus zmieni je w drogie perełki, za które można nabyć niebo.

Modlitwa

Panie Boże wszechmogący, wlej w moje serce szczery żal za każde popełnione zło. Niech Twoja łaska wspiera mnie i pociesza także w każdym smutku i bólu. Za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Serafina, który doświadczył wielu krzywd od nieprzyjaciół wiary katolickiej, udziel mi łaski, o którą proszę…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień czwarty nowenny

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Cichym i miłującym pokój był Pan Jezus przez cały ciąg ziemskiego żywota. Księciem Pokoju nazwał Go już Izajasz prorok Pański. „Pokój ludziom dobrej woli”, śpiewali aniołowie nad betlejemska stajnią, a On sam kazał się uczyć od Siebie niczego więcej jak cichości i pokory, ,,uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca”. Cichym i miłującym pokój jest też Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie miłości. Ile to razy znieważano go w najokrutniejszy sposób w Najświętszych Postaciach, ile razy ręka zbrodnicza sięgała do drzwiczek tabernakulum, a jakże często doznaje bolesnej zniewagi, kiedy Go wtrącają do grobu skalanej grzechem ciężkim, wstrętniejszej niż loch więzienny w pałacu Kajfasza. Lecz jak w czasie swej męki, był cichym jak baranek, choć go wiedziono na zabicie, tak i teraz największe zniewagi znosi bez słowa skargi.

A my jakimi jesteśmy w pożyciu domowym? Czy nie wybuchamy złością za lada powodem, czy nie zmieniamy naszych ognisk domowych w prawdziwe piekła niezgody. A jeśli błogosławieństwo Boże ma spocząć na naszych rodzinach, wpierw musi tam zapanować duch Chrystusowej miłości.

Modlitwa

Dobry Boże, pozwól mi naśladować cichość Twojego Syna w znoszeniu niesprawiedliwości, aby nie odpowiadać nigdy złem za zło, aby zło dobrem zwyciężać. Za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Serafina,  udziel mi łaski, której potrzebuję…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień piąty nowenny

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Świat łaknie i pragnie zaspokojenia zmysłów, namiętności, pała żądzą nieugaszoną bogactw, honorów, zaszczytów – Jezus każe pragnąć jedynie sprawiedliwości i świętości i ciągłego wznoszenia się wzwyż po stromej ścieżce doskonałości.

Modlitwa

Boże, spraw, abym szukał zawsze Twojej sprawiedliwości, sprawiedliwości Królestwa Bożego, a wtedy wszystko inne będzie mi dodane (Mt 6. 33). Za przyczyną Twojego Sługi Serafina, który pragnął zapanowania Twojej sprawiedliwości między ludźmi i narodami, udziel mi proszę łaski, o którą proszę…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień szósty nowenny

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Któż wysłowi miłosierdzie Pana Jezusa, jakie okazywał wszystkim, co go błagali o wsparcie? Ile cudów zdziałał, żeby tylko wspomóc wszelką nędzę. Dwa razy nakarmił głodną rzeszę na puszczy, leczył wszelkie choroby, wskrzeszał umarłychIle słóww Ewangelii świętej tyle dowodów nieprzebranego miłosierdzia Zbawiciela. Celnik, Magdalena, Mateusz, jawnogrzesznica, wszyscy oni są żywym dowodem współczucia Pana Jezusa. Ale największym pomnikiem ulitowania się Jego miłosierdzia jest Najświętsza Eucharystia – Tron Eucharystyczny, wzniesiony na biednej ziemi. Tu wysłuchuje naszych modłów, tu zbliża się do nas i łączy z nami jak najściślej, tu jest nieustannie gotowym na nasze wołanie. Tu też i nam daje naukę miłosierdzia: „bądźcie miłosiernymi jako Ojciec wasz, który jest w niebiesiech”.

Modlitwa

Miłosierny Boże dopomóż mi naśladować Twoje miłosierdzie względem moich bliźnich. Za przyczyną Sługi Twojego Miłosierdzia, Serafina Kaszuby, udziel mi łaski, której potrzebuję…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień siódmy nowenny

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Jeden z uczonych dzisiejszych słusznie mówi, że człowiek współczesny zużywa wprawdzie więcej mydła niż wszystkie stulecia przeszłe, ale o swoim wewnętrznym skalaniu wie i chce wiedzieć o wiele mniej niż wszystkie wieki przed nim. Jak niezmiernie dbasz o to, by końce twych palców były zawsze śnieżnobiałe i jak ściśle związane jest cale twe samopoczucie ze schludnością zewnętrznej twej postaci, a jak dalekie jest ci pytanie: ,,zali i wewnątrz jestem czysty?”.

Modlitwa

Dobry Bożę umocnij mnie w zmaganiu o czystość, abym mógł czystymi oczyma patrzeć na ludzi i sprawy tego świata. Za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Serafina, który doskonale wypełnił złożony ślub czystości, udziel mi łaski, której potrzebuję…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień ósmy nowenny

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami dziwnego faktu.Z jednej strony urządza się zjazdy pacyfistyczne, radzi się jak wprowadzać pokój, a z drugiej z każdym dniem postępują zbrojenia i sroży się wojna. Głosi się hasła powszechnej równości, sprawiedliwości społecznej, z drugiej leje się krew i płoną kościoły. Skąd te próżne usiłowania, jeśli nie stąd, że szuka się pokoju bez Boga.

Modlitwa

Dobry Boże, uczyń mnie narzedziem Twojego pokoju. Jak posłałeś Swojego kapłana, kapucyna Serafina Kaszubę, tak i nie poślij do miejsc, osób i spraw, w których będę mógł przyczynić się do zapanowania zgody i pokoju. Za przyczyną Czcigodnego sługi Bożego Serafina udziel mi łaski, której potrzebuję…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty nowenny

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby:

Wprawdzie otwartych i krwawych prześladowań krzyża może w krajach katolickich nie ma. Czasy Dioklecjana i Neronów minęły, ich metoda przeżyła się. Nie myślmy jednak, ze dziś krzyż Chrystusa, jako berło Jego królewskiej władzy nie ma nieprzyjaciół – owszem są i działają liczniej może niż kiedy indziej, tylko że kryją się pod inną nazwą i działają nie jak miecz i topór lecz jak żrąca trucizna. Atą trucizną, co trawi, zatruwa organizm dzisiejszego społeczeństwa nie jest nic innego jak tylko szerzący się z każdym dniem indyferentyzm religijny, duchowa gnuśność i ospalstwo, ograniczenie praktyk religijnych do minimum – nieustanne usiłowanie wyparcia Chrystusa i Jego nauki z życia społeczeństwa i rodziny.

Modlitwa

Panie Boże, nie dozwól mi nigdy stanąć po stronie niesprawiedliwości, nawet za cenę prześladowania. Za przyczyną Twojego prześladowanego sługi, Serafina Kaszuby udziel mi łaski której potrzebuję.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

W ostatni dzień nowenny można również odmówić modlitwę franciszkańską:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.